LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์พบประชาชน


ภาพประกอบข่าว

เทศบาลพบประชาชน นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยม พบปะพี่น้องประชาชนบ้านป่าขามถึงที่พักอาศัย เพื่อสอบถามสารทุกข์ และรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนถึงบ้าน ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยได้มอบของที่ระลึกให้กับพี่น้องประชาชน และเชิญชวนไปรับบริการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าบ้านประธานชุมชนป่าขาม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา