LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามสด. ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน)


ภาพประกอบข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับสภาเกษตรแห่งชาติจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กระบวนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมการบรรยายพิเศษ “บทบาทสภาเกษตรกรจังหวัดกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม” การบรรยายหัวข้อความสำคัญและความจำเป็นของการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและแผนแม่บท โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตร โดย ดร.ขวัญนภา สุขครมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนโดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนสภาเกษตรกรทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา เข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน