LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า


ภาพประกอบข่าว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสวรรคต ณ สวนพฤษชาติเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสดุดีรำลึก ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ลำดับที่ 7 แห่งราชอาณาจักรสยาม พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้าน เช่น ด้านการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทรงพระราชทานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น พระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชโองการ ให้สงวนแหล่งถ่านหินลิกไนต์ ณ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เอาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง ซึ่งได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างกว้างไกลแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน