LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกกพ.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

กกพ.เข้าประชุมหารือแนวทางการกำกับประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนฯ เพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีและตอบข้อสงสัยแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายไกรสีห์ กรรณสูต ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับระบบผลิตไฟฟ้า ระบบโครงข่ายพลังงาน และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายสมยศ ธีระวงศ์สกุล อนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ในการเข้าหารือแนวทางการกำกับประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งด้าน Guarantee Heat Rate ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตถ่านหินลิกไนต์ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เพื่อนำข้อเท็จจริงที่ได้รับจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.แม่เมาะ ไปชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อคณะรัฐมนตรีและประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ

ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ใช้ถ่านหินลิกไนต์ซึ่งมีราคาถูกเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ถือเป็นแหล่งพลังงานหลักภายในประเทศที่ช่วยถ่วงดุลต้นทุนการผลิตไฟฟ้าไม่ให้สูงเกินไป ตลอดจนโรงไฟฟ้าแม่เมาะยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้อยู่ในระดับดีเสมอมา และอยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 เดิม ที่มีอายุมายาวนานกว่า 30 ปี โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2561

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกพ. ซึ่งยึดหลักเป้าหมายสูงสุดในการกำกับดูแลที่ทำให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทย และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ตลอดจนควบคุมดูแลการดำเนินงานขององค์กรด้านพลังงาน เช่น กฟผ. เพื่อไม่ให้ ค่า FT สูงเกินไปจนเป็นภาระของประชาชน