LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม"สายฝน โนปิง" สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยื่นใบลาออก


ภาพประกอบข่าว

ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ แพะดอนตัน โดยมี จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ แปงสาย ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กรณี นางสายฝน โนปิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 3 (เขตตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ) ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป และจากการเปิดเผยของนายสุเทพ สุทธิลักษณ์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากทางจังหวัดลำปาง จึงได้เตรียมการในส่วนของการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเทศบาลฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งฯ ภายใน 60 วัน และได้เสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะได้ดำเนินการประสานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทำหน้าที่ในการวางแผนดำเนินการบริหารจัดการเลือกตั้งต่อไป จึงฝากประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลพระบาทและกล้วยแพะ จำนวน 22 ชุมชน 27 หน่วยเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดการเลือกตั้ง อาทิ วันรับสมัคร วันลงคะแนนเลือกตั้ง จะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป