LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษากฟผ.แม่เมาะ มอบแบบจำลองเป็นสื่อการเรียนแก่ ว.เทคโนโลยีฯ กฟผ.แม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ(ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบแบบจำลองการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นของระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ซึ่งจัดทำโดยกองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มอบแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษามากขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณดิษ วรรณโกฏิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา เป็นผู้แทน รับมอบ

ว่าที่ร้อยตรีณดิษ วรรณโกฏิ กล่าวว่า “ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่ให้ความไว้วางใจมอบครุภัณฑ์การศึกษาแก่วิทยาลัย เชื่อว่าแบบจำลองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะแบบจำลองดังกล่าวได้จำลองการทำงานของระบบลำเลียงถ่านหินและยิปซัมรวมถึงการควบคุมการดำเนินงานไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เสมือนของจริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ยิ่งขึ้น"