LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติดตำบลสบป้าด ปี 3


เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารทำการงานสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดค่าย “โครงการพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติดตำบลสบป้าด ปี 3” ที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสบป้าด ร่วมกับ อบต.สบป้าด จัดขึ้น โดย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารด้านชุมชนสัมพันธ์ และทีมวิทยากรของ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดค่ายกิจกรรม ซึ่งค่ายฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสบป้าดและครอบครัว ได้รู้เท่าทันถึงปัญหายาเสพติด หาแนวทางป้องกันยาเสพติดและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พร้อมกันนี้ผู้เข้าค่ายยังได้เข้าศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเข้าชมสวนเทิดพระเกียรติฯ เหมืองแม่เมาะ อีกด้วย