LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามทร.ล้านนา ลำปาง สัมมนาเชิงปฏิบัติ TQF เข้ม! พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า ๑๕ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร รวมเป็น ๒ หลักสูตร จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF) สัญจร ๕ พื้นที่ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางเปิดเผยว่า โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ รายงานผลการดำเนินการให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหาร และคณาจารย์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวิทยากรบรรยาย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากูล

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เลิศมโนกุล วิทยากรอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิณคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน การฝึกปฏิบัติการจัดทำ มคอ.๗ ของหลักสูตรในพื้นที่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นจำนวน