LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาไทย สาขาสังคม สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยว ณ ห้องบรรยาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง