LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ. จัดสัมมนา EGAT R&D Forum 2015 เพื่อแสดงผลงานวิจัย และพัฒนา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคม


ภาพประกอบข่าว

กฟผ. จัดสัมมนา “EGAT R&D Forum 2015” เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสร้างประโยชน์ และความสุขให้กับสังคมไทย

เมื่อวันนี้ 15 มิถุนายน 58 นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนา “EGAT R&D Forum 2015” ภายใต้รูปแบบ “Smart Innovation for Thai Hapiness” ของ กฟผ. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการเผยแพร่ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของ กฟผ.และพันธมิตรสู่สาธารณชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น รูปแบบของงานสัมมนา ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ และการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องงานวิจัยที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน ใน 3 มุมมอง คือ งานวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน งานวิจัยเพื่อการผลิตและส่งไฟฟ้า และเทคโนโลยีสำหรับอนาคต

นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ งานวิจัยเพื่อสังคมและชุมชน จะนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าที่ปราศจากของเสีย โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ “Mae Moh Zero Waste Concept” ซึ่งลดผลกระทบตั้งแต่ขั้นตอนการทำเหมือง การผลิตไฟฟ้า และการนำขี้เถ้าที่เป็นของเสียจากการผลิตไฟฟ้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การทำประการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง งานวิจัยเพื่อการผลิตและส่งไฟฟ้า จะนำเสนอการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน้ำ การสำรวจแนวสายส่งไฟฟ้าทางอากาศด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ การพัฒนาระบบควบคุม

สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยะไกล สำหรับด้าน เทคโนโลยีสำหรับอนาคต จะนำเสนองานวิจัย บ้านยุคดิจิตอล ซึ่งโลกจะปรับระบบไฟฟ้าจาก AC สู่ DC

การดำเนินตามภารกิจผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในรอบ 46 ปี ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน กฟผ. และสังคม มาโดยตลอด โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้สนับสนุนโครงการวิจัยแล้วถึงจำนวน 220 โครงการ เป็นจำนวนเงินกว่า 1,400 ล้านบาท โดยเป็นโครงการงานวิจัย ด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน 56 โครงการ

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภารกิจหลัก ในการผลิตไฟฟ้า ด้วยความตระหนัก และใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชนของ กฟผ.ให้บรรลุตามเป้าหมาย นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวทิ้งท้าย