LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจประเมินโครงการฯ ใช้ประโยชน์กากของเสียโรงไฟฟ้าแม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมบริษัทที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2558 เข้าตรวจประเมินการจัดการของเสียโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ครั้งสุดท้ายก่อนประกาศผลในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยให้คำแนะนำการขนย้ายวัตถุพลอยได้ออกนอกพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งการจัดทำแผนงานและการประเมินผลการดำเนินงานที่ต้องดำเนินงานให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 502 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชัยพร ไพฑูรย์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดการของเสียภายในโรงงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมบริษัทที่ปรึกษา “โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2558” จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

น.ส.รัตติกาล ธรรมปัญญา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส่วนวิชาการและการกำกับข้อมูลกากอุตสาหกรรม(ส่วนที่1) สำนักบริหารจัดการอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

น.ส.ธนิตา ทองเงา วิศวกรชำนาญการ ส่วนวางแผนและการพัฒนาเครือข่าย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางระวิวรรณ ปิยะศิริศิลป์ และ น.ส. พันธกานต์ คล้ายวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ

ในโอกาสเข้าตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ครั้งที่ 3 ตามหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3 Rs และเกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill) โดยเข้าตรวจพื้นที่บริเวณลานทิ้งเศษวัสดุกองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และบริเวณบ่อกักเก็บขี้เถ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2558 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะทำงานร่วมกันในการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs คือ Reduce ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น, Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle แปรรูปมาใช้ใหม่ เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในเดือนกรกฎาคม 2558 นี้