LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาอบจ.ลำปาง จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาฟุตบอล อบจ.ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยมี “นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร” นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมี “นายเกรียงเดช สุทธภักติ” รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนอกจากนี้ยังมี “พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ” ผบ.มทบ.32 จังหวัดลำปาง “พันเอกเกษมสุข ตาคำ” รอง.ผบ.มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน และสื่อมวลชน และเพื่อให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน และทำงานร่วมกันเป็นองค์กรเครือข่าย สามารถให้ความช่วยเหลือพึ่งพากันในการแก้ปัญหาละร่วมกันทำกิจกรรมอื่นๆในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

2. มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

3. สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง

4. ชมรมฟุตบอลอาวุโสนครลำปาง

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่าง “ทีมเจ้าหน้าที่ อบจ. (หญิง)” พบกับ “ทีมทหารหญิง มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” “นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร” กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่มุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ และเชื่อว่าการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ – เอกชน และสื่อมวลชน ได้มีโอกาสประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลถึงการจัดทำกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง

สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

ฟุตบอลคู่พิเศษ “ทีม เจ้าหน้าที่ อบจ.(หญิง)” เสมอ “ทีมทหารหญิง มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” 1 : 1

ชนะเลิศ “ทีม อบจ.ลำปาง” ได้รับถ้วยรางวัลจาก “นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง”

รองชนะเลิศ “ทีมสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง” ได้รับถ้วยรางวัลจาก “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง”

อันดับที่ 3 “ทีม มณฑลทหารลกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ได้รับถ้วยรางวัลจาก “ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง”

อันดับที่ 4 “ทีมชมรมฟุตบอลอาวุโสนครลำปาง” ได้รับถ้วยรางวัลจาก “รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง”

“วิเชียร เอื้อเฟื้อ” รายงาน