LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลนครลำปางจัดอบรมโครงการบิวตี้ ซาลอน


ภาพประกอบข่าว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานเปิดการอบรมโครงการบิวตี้ ซาลอน โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เพื่ออบรมให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเสริมสวย แต่งผม และสถานบริการเสริมความงามในเขตเทศบาลนครลำปาง พัฒนาให้มีความรู้นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาสถานประกอบการของตนเองให้มีคุณภาพถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานและให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของตนเองและผู้ใช้บริการ พร้อมมอบป้ายรับรองมาตรฐานแก่สถานประกอบการฯที่พัฒนาปรับปรุงสถานบริการของต้น จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย.