LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมผู้บริหาร สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัล


ภาพประกอบข่าว

ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลระดับประเทศ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" บุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ประทานรางวัล โดย พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เข้ารับประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" จาก พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทยและเป็นต้นแบบของผู้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาให้กำลังใจคนดีและเป็นแบบอย่างของการทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งในการนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกในสาขาต่าง ๆ รวม 9 ประเภท อาทิ นักธุรกิจ, นักการศึกษา นักวิชาการ, นักสื่อสารมวลชน, ศิลปิน นักร้อง นักแสดง, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, และพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์