LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมผวจใลำปาง ปล่อยขบวนคาราวานต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ปี 58


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปาง ประกาศวาระจังหวัดลำปาง “ลำปาง นครแห่งความสุข และสุจริต ข้อต่อต้านการค้ามนุษย์” สร้างความตระหนักรู้และสร้างความตื่นรู้แก่พี่น้องชาวจังหวัดลำปางในการช่วยเหลือสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง และปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์จากทุกภาคส่วน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวลำปางจะร่วมใจกันขจัดภัยการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

เมื่อวันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ประธานอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกาศ วาระจังหวัดลำปาง “ลำปาง นครแห่งความสุข และสุจริต ข้อต่อต้านการค้ามนุษย์” โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (เลขานุการอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิด

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายประกาศให้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย แนวทาง ตลอดจนมาตรการ เพื่อดำเนินการในระยะเร่งด่วนและระยะขยายผล เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 รัฐบาลได้จัดวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

จังหวัดลำปาง ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังมีสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยมีสถานะเป็นต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของการค้ามนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อนโยบาย และการประกาศวาระแห่งชาติของรัฐบาล จังหวัดลำปางจึงกำหนดมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จ โดยทำหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดมาตรการด้านการป้องกัน การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอขึ้น เพื่อตรวจตรา ป้องปราบและดำเนินกาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

จังหวัดลำปาง จึงประกาศวาระจังหวัดลำปาง “นครแห่งความสุข และสุจริต ข้อต่อต้านการค้ามนุษย์” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความตื่นรู้แก่พี่น้องชาวจังหวัดลำปางในการช่วยเหลือสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง ซึ่งในวันนี้ได้มีการปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์จากทุกภาคส่วน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวลำปางจะร่วมใจกันขจัดภัยการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

(นายนิเวศน์ อินติ๊บ นสพ.แมงมุม ภาพ/ข่าว)