LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมผลการเลือกตั้งประธานชุมชนธนวรรณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร‏


ภาพประกอบข่าว

ประธานคนใหม่ชุมชนธนวรรณ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 56 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมแสดงความยินดี กับประธานชุมชนธนวรรณคนใหม่แทนคนเก่าที่ครบวาระ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนธนวรรณ โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัคร 2 รายด้วยกัน คือ หมายเลข 1 นางเฟื่องฟ้า ภาสกานนท์ และ หมายเลข 2 นางพัชนี ขวัญสุวรรณ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 257 ราย ซึ่งผสรุปการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานชุมชนธนวรรณ ได้แก่ หมายเลข 1 นางเฟื่องฟ้า ภาสกานนท์ ได้คะแนน 66 คะแนน และหมายเลข 2 นางพัชนี ขวัญสุวรรณ ได้คะแนน 56 คะแนน มีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 ใบ รวมมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 124 ราย ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน ที่มีจิตอาสาและพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย