LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์จัดเวทีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลำปาง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมเวทีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ 11 ชุมชนนำร่อง ที่เข้าร่วมโครงการ LA 21 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีแกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวน 60 คน