LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรร่วมใจปั่นสองล้อ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปวงประชาร่วมใจปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมอนามัยดำเนินโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้น

จังหวัดลำปางจึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พลังงานจังหวัดลำปาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และชมรมเฮาฮักม่อนพญาแช่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

โดยเริ่มลงทะเบียนที่ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และร่วมปั่นจักรยานไปวัดม่อนพญาแช่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 8.3 กิโลเมตร ณ วัดม่อนพญาแช่จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เปิดกรวยดอกไม้ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นผู้ร่วมปั่นจักรยานจะแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้างแนวกันไฟ สร้างฝายชะลอน้ำถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลานวัดม่อนพญาแช่ และพื้นที่โดยรอบ บูรณะสนสถาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ สำหรับเสื้อที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยจำนวน 100 ตัว จะมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงชื่อเป็นอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยสอดส่องการบุกรุกทำลายป่า และจุดไฟเผาป่า เพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขภาพ และรักษาระบบนิเวศ ตามโครงการลำปางนครแห่งจักรยาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ลำปางนครแห่งความสุข ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยจะเป็นการเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป