LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดการแข่งขันกีฬา “โดมแก้วเกมส์” ครั้งที่ 7


ภาพประกอบข่าว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา “โดมแก้วเกมส์” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2558 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1) คณะศิลปกรรมศาสตร์

2) คณะนิติศาสตร์

3) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4) วิทยาลัยสหวิทยาการ

การจัดกีฬา “โดมแก้วเกมส์” ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษารักการเล่นกีฬา ออกกำลังเพื่อสุขภาพ สร้างความสามัคคีระหว่างคณะ โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก กองเชียร์ และขบวนแฟนซี