LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ เปิดตัวโครงการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)


ภาพประกอบข่าว

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), แผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ CSR-DIW Awards 2015 และแผนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 26000 ประจำปี 2558 โดยมีการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานสากล ทั้งนี้ผู้บริหารให้แนวคิดการทำงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องตระหนักและมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกัน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดตัวการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), แผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ CSR-DIW Awards และแผนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 26000 ประจำปี 2558 (Kick Off Green Industry/ ISO 26000/ CSR-DIW 2015) เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(CSR-DIW), การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน ISO 26000 และข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมสู่การนำไปปฏิบัติ, การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และแนวทางการดำเนินงาน 3 ระบบ

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กล่าวว่า “ผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาคดีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีข้อความในคำพิพากษาส่วนหนึ่งที่บอกว่า ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่มีการปล่อยมวลสารที่มีค่าเกินมาตรฐานอีกเลย ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ และเป็นผลการดำเนินงานที่ดี มีมาตรฐานของหน่วยงาน ที่แม้แต่หน่วยงานภายนอกอย่างกรมควบคุมมลพิษที่เข้ามาเฝ้าระวังก็สนับสนุนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ถือเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

สำหรับปริมาณค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะปัจจุบันหากเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ หรือจังหวัดระยอง จะเห็นได้ว่าในอำเภอแม่เมาะนั้นปริมาณค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำกว่าพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้นหลายเท่าตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังของ กฟผ.แม่เมาะ ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มีการจัดทำมาตรฐาน Green Industry, CSR-DIW และ ISO 2600 ถือเป็นการยืนยันถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ดีกว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีระบบมาตรฐานการจัดการตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนอยู่แล้ว ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย” โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดยในปี 2558 โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว(Green Culture) ซึ่งเป็นระดับที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว(Green Network) ที่แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวภายในปี 2560 ส่วนโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ตั้งแต่ปี 2552 โดยเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล CSR-DIW และปัจจุบันยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ทุกปี สำหรับมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานข้อแนะนำ หลักการและวิธีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรพึงปฏิบัติ ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะดำเนินงานตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของสายงานผลิตไฟฟ้าและของ กฟผ. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านการทวนสอบภายในปี 2558 )