LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานกีฬา ๙ สถาบัน อ.พ.ร. สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง


ภาพประกอบข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานแข่งขันกีฬา อ.พ.ร. สัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ อ.ศ.จ. ทีม A ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.ศ.จ. ทีม B ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง สถาบันพลศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

อาจารย์วิริยะ เดชแสง อาจารย์ฝ่ายกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้แจ้งกำหนดการและประเภท/ชนิด การแข่งขันกีฬา โดยสังเขป ดังนี้ ในอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.เริ่มแข่งขันกีฬาสากลทุกประเภท พิธีเปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สำหรับงานเลี้ยงภาคกลางคืน จัด ณ สนามฟุตบอล หน้าวิทยาลัยฯ

สำหรับการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาสากลฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย หมากรุกบุคคลชาย หญิง หมากฮอสบุคคลชาย หญิง ปาเป้าบุคคลชาย หญิง คู่ชาย คู่หญิง ทีม ๓ คนชาย ทีม ๓ คนหญิง ชูทบาสเก็ตบอล ๕ คน ชาย,หญิง (ผู้บริหารร่วมด้วย) และกีฬาพื้นบ้านอีกหลายชนิดด้วยกัน

การแข่งขันกีฬาดังกล่าว นอกจากจะสร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานทั้ง ๙ สถาบันแล้ว ยังเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ๙ สถาบันการศึกษา ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย สำหรับเจ้าภาพปีต่อไป ได้แก่สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตลำปาง