LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ค่ายอาสา นำวิชาการสู่ท้องถิ่น”ครั้งที 10


ภาพประกอบข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ค่ายอาสา นำวิชาการสู่ท้องถิ่น”ครั้งที่ 10 เพื่อฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน และให้ความรู้บูรณาการด้านการบริหารจัดการให้กับนักเรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม มุมค้นคว้าต่างๆ และจัดหนังสือ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อในการสอน ณ โรงเรียนบ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ใน วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

อาจารย์เถลิงศักดิ์ สุทธเขต อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี และที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีพันธกิจในการนำความรู้ด้านวิชาการบัญชีไปถ่ายทอดให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่เด็กนักเรียน ความรู้ด้านการบริหารจัดการในหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งมีความพร้อมที่จะให้ความรู้พื้นฐานของหลักการบริหารไปถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ค่ายอาสา นำวิชาการสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ขึ้น

จากการลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านจำปุยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคขาดอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นจึงได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษาและการเกษตรไปมอบให้เด็กนักเรียนในชุมชนห่างไกลดังกล่าว

อาจารย์เถลิงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่านอกจากการบริจาคสิ่งของดังกล่าวแล้ว องค์กรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจะมีกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กระบวนการการเรียนรู้ต่างๆ ของผู้เรียนนั้น ต้องอาศัยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายใน คือ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ได้จากการปลูกฝังหรือความสามารถทางสติปัญหานั่นเอง ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียน บรรยากาศภายในสถานศึกษา ดังนั้นห้องสมุดที่ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ห้องสมุดจึงควรมีการปรับปรุงพัฒนามุมอ่านหนังสือและมุมค้นคว้าต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะดวกสบาย สวยงาม น่าเข้ามาใช้บริการ เพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งให้ผู้เรียนและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าข่าวสารความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่าน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หนังสือ วารสาร และตำราต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ห้องสมุดสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดหาหนังสือ วารสาร และตำราต่างๆ เพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) พร้อมทั้งบริการวิชาการให้เพียงพอ ตลอดจนจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศหน้าศึกษาค้นคว้า มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป