LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.) มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา ศูนย์ลำปาง ปีที่ 2 ร่วม 600,000 บาท


ภาพประกอบข่าว

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.) มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีที่ 2 จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีที่ 2จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท เนื่องในวันธรรมศาสตร์ “80 ปี ธรรมศาสตร์...ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ. รุ่นที่ 2 ) กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 ตระหนักว่า นักศึกษาบางส่วน ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่ จึงได้ระดมทุนทรัพย์จากผู้เข้าร่วมอบรมฯ จนสามารถจัดเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในปีที่ผ่านมา นมธ. มอบทุนการศึกษาฯ ไปทั้งสิ้น 31 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 512,500 บาท สำหรับในปีนี้ นมธ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 37 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง และเป็น นมธ. รุ่นที่ 2 กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาปีนี้ แบ่งทุนเป็น 4 ประเภท คือ

1) ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้นักศึกษาเขียนถึงคุณูปการถึง ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ หรือศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มอบโดยสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย โดยหลักสูตร นมธ. จำนวน 8 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็น 200,000 บาท

2) ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ทุนเพื่อสังคม โดยให้นักศึกษาเขียนโครงการเพื่อสังคมมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวม 50,000 บาท

3) ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 26 ทุน ทุนละ 12,500 บาท รวมเป็นเงิน 325,000 บาท

4) ทุนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เห็นสมควรส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี กล่าวขอบคุณหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) ทุกท่านที่ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อการจัดโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ 2 เนื่องในวันธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน จงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และพยายามนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตการศึกษาต่อไป