LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามธ. ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ นมธ. รุ่น 1-5 มอบทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับโรงเรียนแม่สันวิทยา


ภาพประกอบข่าว

มธ. ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ นมธ. รุ่น 1-5 มอบทรัพยากรสารสนเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตรจ.ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น 1 - 5 จัดพิธีมอบทรัพยากรสารสนเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ภายใต้โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) กล่าวว่า ในปีที่ 1ที่ผ่านมา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) ได้มอบเงินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 1,514,200 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี การธนาคาร และการตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ช้างที่ได้รับบาดเจ็บและป่วย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยาที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และในส่วนนี้ ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา อาทิ ซ่อมฝ้าเพดานที่รั่วซึม ติดตั้งประตูอลูมิเนียมคู่บานสวิง ทาสีผนังภายใน ทาสีผนังภายนอกติดฝ้าเพดาน เหล็กดัดหน้าต่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง พัดลมโคจร พร้อมจัดซื้อหนังสือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าสำหรับโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ 2 ในปี 2557ผู้เข้าอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น 1 – 5 ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้โรงเรียนแม่สันวิทยาโดยมีรายละเอียดดังนี้

1)จัดซื้อหนังสือจำนวน 76,000 บาท

2)จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้จำนวน 10,000 บาท

3)จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ (1 ปี) ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม 2558 จำนวน 38,000 บาท

4) จัดซื้อคอมพิวเตอร์และหูฟังจำนวน 52,000 บาท

5)จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (1 ปี) ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม 2558 จำนวน 24,000 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนแม่สันวิทยาให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมปีที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ อุบลศรี ปลัดอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบทรัพยากรสารสนเทศและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง