LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง สร้างชื่อ คว้ารางวัล และใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง โครงการ “Netgen”


ภาพประกอบข่าว

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปางสร้างชื่อ ได้รับรางวัล และใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที Netgen ปี่ที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง กล่าวว่าโครงการ “สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที” หรือโครงการ “Netgen” ที่จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมความรู้ และเพิ่มความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านไอที และสร้างบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้อย่างเข้มแข็ง จึงมีโครงการ Netgen ปีที่ 2 เกิดขึ้นอีกครั้ง

Netgen ปีที่ 2 นี้ มีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรที่ 1 คือ The Internet and Computing Core Certificate หรือ IC3 ประกอบไปด้วยรายวิชา Computing Fundamentals หลักสูตรที่เน้นทักษะการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, Key application หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น อาทิเช่น การใช้โปรแกรมสำนักงาน, โปรแกรมตารางการคำนวณ เป็นต้น, Living Online หลักสูตรการวัดความรู้พื้นฐานในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่าย และNetizen หลักสูตรการปูพื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต และระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน, หลักสูตรที่ 2 คือ Microsoft Office Specialist Certificate หรือ MOS หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียน สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างเชี่ยวชาญ อย่างเป็นมาตรฐานสากล ประกอบไปด้วยMicrosoft Word, Microsoft Excel, และ Microsoft PowerPoint และหลักสูตรที่ 3 คือ Adobe PhotoShop ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เมนูคำสั่งโปรแกรม Photoshop ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม ในการทำงานทางด้านมัลติมีเดีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์ รุจจนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์สกุลศักดิ์ อินหล้า อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาวศิริวารินทร์ ตามล, นางสาวโชติชนิต สนธิ, นางสาวกรรณิการ์ วงค์ปัญญา และนางสาวกวินนา เงินสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวศัลณ์ษิกา ไชยกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (Netgen2) ในครั้งนี้ โดยนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพมหานครฯ

ซึ่งถือได้ว่านักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานบันการศึกษาเป็นอย่างมาก ตลอดจนถึงครอบครัว และนักศึกษาอีกด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขยายความรู้ด้านไอทีไปสู่สังคมไทย และกระจายความรู้ให้กว้างมากขึ้น และผลักดันให้เป็นรากฐานระบบการเรียนการสอนทางไกลในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ยังสร้างกระแสความสนใจ ให้ตระหนักถึงผลดี และข้อควรระวังในการใช้งานไอซีทีสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันภัยต่อประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ (กสทช.) ที่ต้องการให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป