LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายอมร ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดวาล์วหอถังน้ำสูงของระบบประปาหมู่บ้าน ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในชุมชนบ้านผาลาด(วังหลวง) จำนวนเกือบ 100 ครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ต้องรองน้ำฝนธรรมชาติใช้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 1,150,000 บาท ซึ่งขณะนี้สามารถเปิดใช้น้ำได้แล้ว