LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมโรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ


ภาพประกอบข่าว

โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ (Minor Inspection) โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 ภายใต้แนวคิด “คนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุจากการทำงาน ตัวท่านและครอบครัวเป็นสุข” โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงรค์ การแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กิจกรรม 5ส. การทำงานในพื้นที่อับอากาศ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบและการปฏิบัติตนในพื้นที่ทำงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZD) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ (Minor Inspection) โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างเป็นระบบตามคู่มือความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียด้านบุคคล ทรัพย์สิน และระบบการผลิต ภายใต้แนวคิด “คนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุจากการทำงาน ตัวท่านและครอบครัวเป็นสุข” ซึ่งจัดโดย กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2, กองบำรุงรักษากลาง และกลุ่มงานวิศวกรรมความปลอดภัย ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมเดินรณรงค์ความปลอดภัย, การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน, บอร์ดแสดงผลงานด้านความปลอดภัย, บอร์ดความรู้ กิจกรรม นโยบายความปลอดภัย 5ส. พื้นที่อับอากาศ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 11 กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ กำหนดหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ (Minor Inspection) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2557 รวม 28 วัน โดยกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยภายใต้แนวคิด “คนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุจากการทำงาน ตัวท่านและครอบครัวเป็นสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านความปลอดภัย หลักของการยศาสตร์กับการทำงาน รวมไปถึงตระหนักถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียจากการทำงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือ Zero Accident