LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามธ.ศูนย์ลำปาง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยจากงานประจำ : รูปธรรมของการพัฒนา”


ภาพประกอบข่าว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิจัยจากงานประจำ : รูปธรรมของการพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง3502อาคารเรียนรวม 5 ชั้น โดยมีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่1และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร สำเภาทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาว่า ต้องการสื่อสารแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองต่อการทำงานวิจัยจากงานประจำในบริบทของงานสาธารณสุขในพื้นที่ ท้องถิ่น และในหน่วยบริการสุขภาพต่างๆ โดยการมุ่งประเด็นไปที่แนวคิดใหม่ๆการเรียนรู้จากการดำเนินงานวิจัยที่ได้มีการสะสมประสบการณ์และผ่านกระบวนการพัฒนามาเป็นลำดับ จะช่วยให้การทำวิจัยในอนาคตประสบความสำเร็จ ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร สำเภาทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะสิบปีที่ผ่านมามีการใช้การวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางานและการพัฒนาองค์กรอย่างกว้างขวาง รูปธรรมของการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนางานปรากฏในหลากหลายกิจกรรม เช่น การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย การประกวดงานวิจัยจากงานประจำ และการใช้ผลงานวิจัยจากงานประจำไปสู่การปรับตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น ในความหลากหลายของกิจกรรมการวิจัยจากงานประจำ พบว่าความสำเร็จ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานวิจัยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้วิจัย ประเด็นการวิจัย ทุนวิจัย แหล่งข้อมูล ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการทำวิจัย อย่างไรก็ตามการทำงานวิจัยจากงานประจำยังคงดำเนินต่อไปตามกระแสของการเติบโตทางวิชาการและตามทิศทางการบริการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ

ในการสัมมนามีการบรรยายพิเศษ หัวข้อวิจัยจากงานประจำ : รูปธรรมของการพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มาแนะนำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ทำการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และบริเวณด้านนอกของห้องสัมมนา มีการจัดนิทรรศการ “การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จากหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดลำปางมาร่วมสร้างสีสัน