LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมวัฒนธรรมลำปางผุดไอเดียกล่อมเกลาให้เกิดความรักชาติ


ภาพประกอบข่าว

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๗ โดยคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ

การจัดการประกวดในครั้งนี้ เพื่อนำบทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่ำในอดีต มาให้เยำวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผ่านเวทีกำรประกวด ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการแสดงออก และมุ่งหวังให้บทเพลงช่วยกล่อมเกลาคนในชาติมีความรักชำติ สามัคคี และสร้างรอยยิ้มผ่านบทเพลงโดยผู้เข้าประกวดจัดทำแผ่นบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบดีวีดี ใช้เฉพาะเพลงที่ประกวดเท่านั้นและนำส่งพร้อมใบสมัครส่งผลงานได้ที่ สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ไม่เกินเวลา ๑๖.๐๐ น. และทำการคัดเลือก ๑๐ คนสุดท้าย แข่งขันในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ บริเวณเวทีใหญ่งานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ๔๐๙ ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๗๖๓ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๔๑๘๒ หลักเกณฑ์และใบสมัคร