LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษานักศึกษาธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอากอนชู ร่วม 500,000 บาท


ภาพประกอบข่าว

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 500,000 บาท

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 500,000 บาท ณ ห้องบรรยาย 3308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา กล่าวว่า มูลนิธิอากอนชู โดย คุณคาซูโกะ มากิ ผู้อำนวยการมูลนิธิอากอนชู ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีนี้นับเป็นปีที่ 10 แล้ว ที่มูลนิธิอากอนชู ประเทศญี่ปุ่น ได้มามอบทุนการศึกษาฯ ทุนที่ได้รับในแต่ละปี จำนวน 25 ทุน ทุนละ 20,000 บาท เป็นเงินรวม 500,000 บาท โดยได้จัดสรรให้ แต่ละคณะ ได้แก่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 9 ทุน

คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ 7 ทุน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ทุน

คณะนิติศาสตร์ 8 ทุน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับการรับทุนจากมูลนิธิ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานของนักศึกษาเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะมีนักศึกษาที่มีฐานะยากจนจำนวนมาก แต่กระบวนการคัดเลือกนั้นเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม และโปร่งใส

โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมพิธีและกล่าวขอบคุณมูลนิธิอากอนชู พร้อมด้วยผู้บริหาร 4 คณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมพิธีและให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิอย่างอบอุ่น