LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามธ. ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2557


ภาพประกอบข่าว

มธ. ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ณ ห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยห้องสมุดบุญชู ตรีทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ณ ห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง กล่าวว่า โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) จัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสังคม และเป็นทุนในการหนุนช่วย การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 4 กิจกรรมหลักดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2) จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การให้ความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี การธนาคาร และการตลาดแก่วิสาหกิจชุมชน จ.ลำปาง และการแจกแว่นสายตาฟรี 4) ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ช้างที่ได้รับบาดเจ็บและป่วย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ภายใต้กิจกรรมหลัก ในลำดับที่ 1) ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นั้น โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม โดย ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2557 กิจกรรมย่อยอีกจำนวน 12 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 227 คน สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่าน สู่ผู้อื่นได้ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 8 กิจกรรม ณ ห้องสมุดโรงเรียนแม่สันวิทยา ดังนี้ 1) กิจกรรมใครอ่านตอบได้ 2) ห้องสมุดน่ารู้ 3) วันสุนธรภู่ 4) กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 5) กิจกรรมเล่าเรื่องจากการอ่าน 6) กิจกรรมห้องสมุดพาเพลิน (แข่งขันหมากรุก) 7) กิจกรรมแรลลี่สารานุกรม (แบ่งฐาน ตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ) และ 8) กิจกรรมแสดงละครจากวรรณคดีเรื่องที่อ่าน ส่วนอีก 4 กิจกรรมที่เหลือ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2557 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2557

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2557 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) ส่งผู้แทนมาร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม และนักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยาให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกระดับชั้น