LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดลำปาง 185 คน เข้ารับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม


ภาพประกอบข่าว

เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดลำปาง 185 คน เข้ารับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้พัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยในปี 2557 นี้ จังหวัดลำปางได้รับทุนการศึกษา จำนวน 185 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 925,000 บาท

นับตั้งแต่ปี 2550 – 2557 มีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดลำปาง ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,362 ทุน รวม 8,211,000 บาท