LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามสด.ศูนย์ลำปางจับมือสพป. ลำปางเขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา


ภาพประกอบข่าว

มสด.ศูนย์ลำปางร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 (สพป. ลำปางเขต 2)จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการสถานศึกษา และการนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล อินปา รองผู้อำนวยการสพป. ลำปางเขต 2 เป็นผู้เปิดพิธีและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้ง ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติและนำเสนอ เพื่อสามารถนำไปสู่แผนการปฏิบัติได้จริง โดยการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณกว่า 200 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557