LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลนครลำปาง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557


ภาพประกอบข่าว

สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคม ได้ร่วมกันจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557 โดย เยาวชนที่เข้าร่วมประกวดดนตรี และ ชมมินิคอนเสิร์ต ศิลปินวง SL MUSIC กลุ่มศิลปินผู้ชนะการประกวดในรายการ THAILAND GOT TALENT ณ บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง บรรายากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกเร้าใจ ซึ่งก่อนเริ่มการประกวด ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับเยาวชน ที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นเยาวชนดีเด่นจากหลายสถาบันการศึกษา ได้แก่

1. เด็กหญิงพชรสร คำปุกกะ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

2. เด็กหญิงวณิชชากร ม่วงงาม โรงเรียน เทศบาล 4 ( บ้านเชียงราย )

3. เด็กหญิงชลธิดา สุระวัง โรงเรียน เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)

4. เด็กหญิงทิพยา ตั้งเสรีกุล โรงเรียน เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง )

5. เด็กชาย วิธวินท์ ธิปทา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก )

6. นางสาววารุณี มนัสภูมิ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

7. นางสาวมณฑกานต์ ใจขอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

8. นางสาวรุจิราวดี อ้ายจักร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

9. นางสาวกาญจนา กาธรรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สวนดุสิต )

10. นายศรัณย์พร เสียงดี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

11. นางสาวลัดดา นาราลักษณ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทค

ผลการประกวดวงดนตรีสตริง

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BWS.BAND ได้รับรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SUPERHUMAN ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองอันดับ 3 ได้แก่ ทีม MAYA ได้รับรางวัล 8,,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ชมเชย ได้แก่ ทีมสิงหราช และ DIFFERENT ได้รับรางวัลๆ 5,000 พร้อมถ้วยรางวัล.