LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา 2557


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา 2557 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายจำรัส อินใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า และนายเกียรติศักดิ์ ศรีมา รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการดังกล่าว ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การแสดงของเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ

- การแสดงจากบ้านเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

- การมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กสุขภาพฟันดี “ฟันสวย ยิ้มหวาน” จำนวน 56 คน

- การมอบเกียรติบัตรให้ “ครูดีในดวงใจ” จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

1. นางเพ็ญจันทร์ ขันอินผูก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง

2. นางทองเหรียญ ศักดิ์ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า

3. นางบุญทรง ไสยวงศ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล

4. นางสาวขวัญดาว สิงห์สี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง

5. นางธัญพร อภิไชย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนจำศีล

6. นางปิยะภรณ์ พลอยไธสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน

7. นางสาวจันทิราภรณ์ จักรจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า

8. นางสาววรณัฐ ก๋องแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า

9. นางสาวสนธยา ยอดเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง

10. นางสาวจารุณี โพธิ์เพ็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย

- การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. บ้านเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

2. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

3. เทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

4. คณะครูจากโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

5. โรงเรียนทุ่งกู่ด้าย

6. โรงเรียนวัดนาน้อย

7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

8. สถานเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง

9. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

- การสาธิตการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิชาการที่ทันสมัย โดยครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

- การบริการนวดฝ่าเท้าจากนักเรียนโรงเรียนวัดนาน้อยและโรงเรียนทุ่งกู่ด้าย(ซึ่งเป็นเยาวชนตามโครงการศูนย์การเรียนรู้และศูนย์เยาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร)

- การแสดงนวัตกรรมสื่อการสอนปฐมวัย มุมสื่อปฐมวัย เทคนิคการเล่านิทาน จาก นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากสื่อการสอนปฐมวัยจากหน่วยงานที่เข้าร่วมนำกลับมาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เหมาะสมต่อพัฒนาการ กระบวนการคิด และต่อยอดจินตนาการของเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ ได้มีพัฒนาการที่สมวัย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองแห่งคุณภาพ ”