LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษากฟผ.แม่เมาะและจังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์ฯกว่า 350,000 บาท


ภาพประกอบข่าว

กองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปางมอบทุนการศึกษากว่า 350,000 บาท แก่นักเรียนในจังหวัดลำปาง เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนภายในจังหวัดลำปาง ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติในอนาคต

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายบรรพต ธีระวาส ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปางจำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2.โรงเรียนลำปางกัลยาณี

3.โรงเรียนเขลางค์นคร

4.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

5.โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

6. โรงเรียนเมืองปานพัฒนาวิทย์

7.โรงเรียนแม่ทะวิทยา

8.โรงเรียนสบปราบวิทยา

9.โรงเรียนแม่พริกวิทยา

10.โรงเรียนเถินวิทยา

11.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

12.โรงเรียนเสริมงามวิทยา

โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความประพฤติดี การเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากทางคณะกรรมการของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 70 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท กองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน มาสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการอันเป็นประโยชน์ในจังหวัดลำปาง ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง โดยได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2535 นับจนถึงปัจจุบันเป็นเงินกว่า 5,250,000 บาท

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทุนที่น้องๆ ได้รับไปนี้ เป็นทุนที่จะช่วยต่อยอดทางการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านค่าเล่าเรียน และอุปกรณ์ทางการเรียน ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ทั้งเชื่อฟังผู้ปกครองและคุณครู เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ ทำตนเป็นประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม รวมถึงเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

นางสาวสุชัญญา มะโนปิง โรงเรียนเถินวิทยา กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง ที่จัดตั้งโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ขึ้นมา เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับในวันนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาอย่างคุ้มค่าที่สุด

นายณัฐกฤษ ของเดิม โรงเรียนเขลางค์นคร กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างมากในการศึกษาของตน โดยจะนำไปแบ่งจ่ายเป็นค่าหน่วยกิต และค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนต่างๆ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ฯ จังหวัดลำปาง ที่ให้ตนได้รับโอกาสอันดีเช่นดี