LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมลำปางดันเต็มสูบบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาสู่นครแห่งความสุข‏


ภาพประกอบข่าว

ลำปางดันเต็มสูบบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาสู่นครแห่งความสุข นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดงาน ลำปางนครแห่งความสุข ( Lampang Happiness Showcase ) ณ.มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มิ.ย.ถึง 10 ม.ย.ที่บริเวณอาคารบริหารธุรกิจ

ในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตามแนวคิดทีจะพัฒนาให้จังหวัดลำปางเป็นนครแห่งความสุข ( Lampang The City of Happiness )ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เดิมของจังหวัดเป็นหลัก ที่กำหนดให้เป้าหมายให้จังหวัดบำปางเป็นเมืองเศรษฐกิจ เป็นเมืองพลังงานสะอาด เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ และเป็นศูนย์กลางแลนด์โลจิสติกส์ฮับ เป็นเมืองแห่งความสุขกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนเป็นแนวทางการทำงานไปสู่เป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมแผนงานโครงการต่างๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อนำพาให้จังหวัดลำปางไปสู่นครลำปาง นครแห่งความสุข โดยมีประชาชนชาวลำปาง เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

กิจกรรมในงาน Lampaang Happiness Showcase ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ การเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดลำปางไปสู่นครแห่งความสุข และการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน