LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประกาศผลการเลือกตั้งประธานชุมชน


ภาพประกอบข่าว

ตามที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดการเลือกตั้งตำแหน่งประธานชุมชน คือ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ 5 ตำบลชมพู เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งประธานชุมชนแล้ว โดยบรรยากาศการเลือกตั้งประธานชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคับคั่ง ดังนี้

- ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ 5 ตำบลชมพู มีผู้มาใช้สิทธิ 555 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 936 คน คิดเป็นร้อยละ 59.29 ผลการเลือกตั้งมีดังนี้

หมายเลข 1 นายเรียน ต๊ะรังษี ได้ 278 คะแนน

หมายเลข 2 นายสมบัติ มหาวรรณ์ ได้ 244 คะแนน

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 15 ใบ

บัตรเสีย 18 ใบ

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก คือ หมายเลข 1 นายเรียน ต๊ะรังษี

ซึ่งประธานชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามระเบียบเทศบาลเมือง เขลางค์นครว่าด้วยชุมชน พ.ศ.2553 ทั้งนี้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานชุมชน เป็นผู้นำในชุมชนที่ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อนำการพัฒนามาสู่ชุมชน แต่ไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใด ๆ จึงต้องอาศัยความเสียสละเป็นอย่างมาก และเทศบาลเมืองเขลางค์นครขอขอบคุณ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน ที่ได้ให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งในทุกระดับ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นด้วยดีตลอดมา สร้างสรรค์บรรยากาศประชาธิปไตยได้อย่างน่าชื่นชม