LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย


ภาพประกอบข่าว

“นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง” นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ “นายจำเนียร พรหมเพชร” รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลกล้วยแพะ ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นจำนวน 2 วัน คือวันที่ 8 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ วัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้สูงวัยในเขตตำบลกล้วยแพะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก