LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา อาจารย์ มร.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตและสอนการทำอาหาร ณ กรุงจาการ์ต้า


ภาพประกอบข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ส่งอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเป็นวิทยากรสาธิตและสอนการทำอาหาร ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจาการ์ต้า ในการเชิญ อาจารย์อรรถ ขันสี อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรสาธิตและสอนการทำอาหาร ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในงานเทศกาลอาหารไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 เมษายน 2557 ณ ห้องอาหารโรงแรม Suita กรุงจาการ์ต้า เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยด้านวัฒนธรรม ตลาดจนอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก โดยการจัดนิทรรศการ การสาธิต และสอนการทำอาหารแก่ขาวอินโดนีเซีย