LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา อบจ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผุดโครงการกีฬาดีเพื่อเยาวชน


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย “นายบุญเรือง จิตตา” รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนของ “ดร.สุนี สมมี” นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง”

โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตจังหวัดลำปาง และสโมสรฟุตบอลลำปาง เอฟซี ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือน มี.ค. ถึง ส.ค. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ ที่มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี อำเภอละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 1300 คน

“โครงการฝึกศึกษาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังที่จะให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง ที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล ต้องการโอกาสและความก้าวหน้าในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถในอนาคต ได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้สามารถบริหารจัดการแนวทางการดำชีวิตของตนเอง ด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข ยาเสพติด และเกมส์ออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกันในการที่จะใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกาย มีความสามัคคี มีวินัย และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการเป็นบุคคลที่ดีของสังคม