LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาสพป.ลำปาง เขต ๒ มอบทุนครอบครัวเด็กนักเรียนขาดแคลน


ภาพประกอบข่าว

นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ เป็นประธานมอบทุนอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวเด็กขาดแคลน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้นักเรียนในสังกัด อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำปาง เขต ๒ อำเภอเสริมงาม ณ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา และอำเภอแม่ทะ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จำนวน ๕๑ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ที่ผ่านมา

ในการนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดสรรเงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาครอบครัวยากจน และมอบหมายให้ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ นำโดย นางเพ็ญแข ทารักษ์ และ นายวิเชียร เดชศิริยาพร ผู้ประสานงานการรับมอบทุนดังกล่าว ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดียิ่ง