LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษากฟผ. แม่เมาะ หนุนศักยภาพเยาวชนในเวที “แม่เมาะวิทยาก้าวไกล การศึกษาไทย สู่อาเซียน”


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นประธานเปิดงานวิชาการ “Maemoh Academic Day แม่เมาะวิทยาก้าวไกล การศึกษาไทย สู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2556 ที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยาจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพ พัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาการ รวมถึงนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชน ให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน ภายในงานมีการแสดงผลงานของคณะครูและนักเรียน อาทิ สืบสานแนวพระราชดำริ วิถีพอเพียง วิถีอาเซียน, โรงเรียน อย. น้อย ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2555, เครื่องบินพลังยาง, กล้วยฉาบหลากรส และโครงการผลิตปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ เป็นต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน รวมถึงนิทรรศการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ส่วนราชการ คณะอาจารย์และนักเรียนใน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมงาน

โรงเรียนแม่เมาะวิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีของ กฟผ. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 1,500,000 บาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ ให้เด็กนักเรียน อ.แม่เมาะ มีโอกาสในการสร้างศักยภาพที่เท่าเทียมกับเด็กในเมือง โดยงานในวันนี้ กฟผ. ยังได้สนับสนุนงบประมาณ เวที เต็นท์ และอุปกรณ์การจัดงานแก่ทางโรงเรียนอีกด้วย