LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา ลำปางกัลยาณีร่วมขบวนแห่งานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน


ภาพประกอบข่าว

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 จัดโดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางหลังเก่า ทั้งนี้ ทางโรงเรียนลำปางกัลยาณีได้ส่งวงโยธวาทิตและคณะกลองยาว นำขบวนแห่งานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนฯ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มัทรี” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์มหาชาติดังกล่าว