LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสร้างฝายห้วยอ้อดงกับเด็กๆโรงเรียนลำปางกัลยาณี


เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ณ ห้วยอ้อดง หมู่บ้านนาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กว่า 40 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำห้วยอ้อดง ซึ่งเป็นห้วยที่ชุมชนบ้านนาสันติราษฎร์จะทำประปาภูเขาในอนาคต และขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงต้องการทำฝายชะลอน้ำดักตะกอน และชะลอน้ำในลำห้วยเพื่อป้องกันน้ำหลากไว้ก่อน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆได้รับความสะดวกและการต้อนรับที่ประทับใจจาก นายตี๋ อินเตชะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ ในด้านที่พักอาศัยและอาหารการกิน ทั้งนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแบบบูรณาการในเบื้องต้นร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา ใน 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ