LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม กฟผ.แม่เมาะ จัดอบรมเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และเพาะเชื้อเห็ดแก่ชุมชน


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ในท้องถิ่นผ่านการอบรมการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และเพาะเชื้อเห็ดแก่ชุมชน อ.แม่เมาะ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน

ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556 ที่ผ่านมา แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดอบรม พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยในวันที่ 26-27 สิงหาคม และ 3-4 กันยายน ได้จัดหลักสูตรการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ แก่หมู่บ้านกลาง ต.บ้านดง และหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ แก่หมู่บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงและมีพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งการอบรมดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้สามารถนำกล้วยไม้มาขยายพันธุ์เพื่อขายสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ในป่าอีกด้วย ต่อมาในวันที่ 10-11 กันยายน ได้จัดอบรมหลักสูตรการเพาะเชื้อเห็ด พร้อมฝึกปฏิบัติการแก่ชุมชนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ และหมู่บ้านแม่หล่วง ต.นาสัก ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร กฟผ.แม่เมาะ ได้นำคณาจารย์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้นำชุมชน เกษตรกร สมาชิกในชุมชน และนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจำนวนมาก