LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง รับสมัครงาน

รับสมัครตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ครูวิทยาศาสตร์ (คบ.วิทยาศาสาตร์)

2. ครูคณิตศาสตร์ (คบ.คณิตศาสตร์)

3. ครูสังคมศาสตร์ (คบ.สังคมศาสตร์)

4.ครูภาษาอังกฤษ (คบ.อังกฤษ)

5. ครูปฐมวัย (คบ.การศึกษาสาขาปฐมวัย)

6. ครูศิลปะ (ปริญญาตรี)

7. ครูคหกรรม (ปริญญาตรี)

8. ครูคอมพิวเตอร์ (คบ.คอมพิวเตอร์)

9. สถาปนิค (ปริญญาตรี)

10. เจ้าหน้าที่ (ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร)

11. พี่เลี้ยง (วุฒิม.6 หรือปวช)

ตำแหน่ง 1-8 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ) สนใจสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโรงเรียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 054-225089