LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา กฟผ.แม่เมาะ รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนการศึกษา


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารทิพย์ช้างสดุดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ รับเกียรติบัตรกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 ประจำปี 2553-2555 ที่สร้างคุณประโยชน์กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานนิทรรศการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โดยมี นายเรวัฒน์ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ ซึ่งนายเรวัฒน์ ได้กล่าวว่า “ขอบคุณคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาให้มีมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ กฟผ.แม่เมาะ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษามาด้วยดีตลอด”