LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา “วิถีทางสร้างปัญญา” สัปดาห์ห้องสมุดลำปางกัลยาณี


ภาพประกอบข่าว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้อันนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ในการนี้ ได้มอบหมายครูห้องสมุดจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “วิถีทางสร้างปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม อาทิ การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้โรงเรียนลำปางกัลยาณี การแข่งขันสืบค้นข้อมูลทางinternet เกมส์ครอสเวิร์ด เกมคอนโดไม้ ตลอดจนการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด เป็นต้น พร้อมกันนี้ มีการมอบเกียรติบัตรยอดนักอ่านให้กับนักเรียนที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดเป็นจำนวนมากและสม่ำเสมอที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก นายธรณินทร์ เมฆศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี พร้อมคณะรองผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและร่วมเปิดงานเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดกลาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี