LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา กัลยาณีรวมพลัง To Be Number One 2556


ภาพประกอบข่าว

ด้วยงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ To Be Number One ให้กับนักเรียนแกนนำจำนวนกว่า 120 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างกระแสในการต่อต้าน ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนแกนนำให้มีทักษะชีวิตที่ดี ตลอดจนความรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น ซึ่งแกนนำนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ โดยมีคณะอาสาสมัครกิจกรรมแนะแนวและสันทนาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพยาบาลวิชาชีพ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้